prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki

Urodzony 16.11.1954. Studia i dyplomy: (1) 1973-78 studia magisterskie na Wydziale Elektroniki PWr w grupie eksperymentalnej SNP (Studium Nauk Podstawowych), mgr inż. w specjalności Systemy Cybernetyki Technicznej, (2) 1977-81 studia doktoranckie w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr, 1981 stopień naukowy doktora nauk technicznych nadany przez Radę Naukowa Instytutu Cybernetyki Technicznej PWr, (3) 1998 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (automatyka i robotyka) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1981-2000 adiunkt, od 2001 profesor nadzwyczajny w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr., w 2005 otrzymał tytuł profesora.

Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in.: teorię i technikę optymalizacji, teorię i praktykę szeregowania zadań, optymalizację i sterowanie w dyskretnych procesach produkcyjnych, systemy JIT, teorię i inżynierię algorytmów, zastosowania badań operacyjnych w automatyce, zastosowania komputerów w automatyce, komputerowe systemy wspomagające. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac (75 publikacji recenzowanych, w tym 14 w czasopismach z listy filadelfijskie), monografii w j. angielskim, książki w j. polskim oraz rozdziału w monografii zagranicznej. Jest autorem lub współautorem ponad 50 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Był zapraszany do prowadzenia sesji konferencyjnych, do udziału w komitetach organizacyjnych konferencji zagranicznych i krajowych. Posiada 736 cytowania wg ISI Web of Knowledge (dawniej Science Citation Index Extended), h-index: 11, oraz wiele cytowań w książkach zagranicznych. Otrzymał wyróżnienie Highest Quality Rating przyznane przez Anbar Electronic Intelligence za najczęściej cytowaną pracę. Jest recenzentem wydawniczym prac dla czasopism międzynarodowych, w tym m.in. dla.: Management Science, Journal of Operational Research Society, European Journal of Operational Research, Journal of Heuristics, International Journal of Production Economics, Operations Research Letters, Information Processing Letters, Annals of Operations Research, Journal of Algorithms, Journal of Scheduling, Journal of Decision Systems, recenzentem prac doktorskich, recenzentem w konkursach PTI.

Brał udział w międzynarodowym projekcie badawczym International Comparative Study in DSS Developement, 1989-1991, pod auspicjami IIASA, Laxenburg, Austria, gdzie uzyskał najwyższą ocenę. Uczestniczył w realizacji Programów Resortowych 1982-85, 1986-90. Był głównym wykonawcą w Grantach KBN w latach 1991-92, 1994-95, 1997-99. Uczestniczył w realizacji międzynarodowego Kontraktu Badawczego IIASA-PAN, 1991-92. Kierował realizacją Grantu KBN w r. 1997, brał także udział w realizacji Projektów badawczych: 4T11A016240 (2003-2006) - wykonawca, Projekt badawczy NN514232237 (2009-2012) - kierownik, Projekt badawczy 0027/R/T00/2008/06 (2009-2010) - wykonawca.

Prowadzi wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria i projekty dla studentów kierunków Automatyka i Robotyka oraz Informatyka w tym z zakresu: Optymalizacji Dyskretnych Procesów Produkcyjnych, Badań Operacyjnych w Automatyce i Informatyce, Elastycznych Systemów Produkcyjnych, Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania, Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji, Teorii Algorytmów, Matematycznych Podstaw Informatyki, Programowania Obiektowego, Programowania i Struktur Danych, Sieci Komputerowych. Prowadzi Warsztaty Studenckie (forma koła naukowego) z zakresu Programowania i Struktury Danych. Był sekretarzem komisji egzaminów dyplomowych, opiekunem grup studenckich, członkiem komisji dydaktycznych i nostryfikacyjnych. Był promotorem kilkunastu prac magisterskich oraz 3 przewodów doktorskich. Od 2002 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektroniki.

Wyróżniony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, nagrodą (zespołową) MEN, oraz wieloma nagrodami JM Rektora PWr, Dziekana Wydz. Elektroniki PWr, Dyrektora ICT za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej.

Aktualni pełni funkcę dyrektora Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki.

Lista publikacji

  
Š KAMiSS